Prvá pomoc ++

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom

kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu

Vyššia pomoc
v rámci jednotlivých opatrení:

Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami

Pomoc je určená:

tabuľka Zatvorené

1) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
ilustračný graf

2) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

3) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
ilustračný graf

4) SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

5) občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o dotáciu príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
1) Zamestnávatelia,
ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť

alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

podnikateľ, ktorý musel svoju prevádzku zatvoriť

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

 • Nárok na príspevok vo výške 100 % nákladov na celkovú cenu práce (CCP) zamestnanca má žiadateľ, ktorý:


  Strop pomoci pre zamestnávateľov
  Odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby – max. 225 000 €
  Odvetvie rybolovu a akvakultúry – max. 270 000 €
  Iné odvetvia – max. 1,8 mil. €

  Poznámka: Ak žiadateľ nespĺňa tieto podmienky, môže naďalej žiadať o príspevok na zamestnanca vo výške 80 % CCP.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 100 % CCP, najviac vo výške 1100 €.

2) SZČO, ktorým poklesli tržby
alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 2. 2021.

UPOZORNENIE:


Upozorňujeme SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2020 v riadnom termíne, t.j. do 31. marca 2021 a nedosiahli zákonom stanovenú hranicu príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (6 552 € za rok 2020) pre vznik povinného poistenia, a povinné poistenie im preto 30. júna 2021 zanikne, resp. od 1. júla 2021 nevznikne, aby sa pre zachovanie nároku na poberanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 poistili dobrovoľne.

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

Cieľová skupina:

 • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2021 resp. od 01.10.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

 • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

 • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
od 20,00 - 29,99 % 330 €
od 30,00 - 39,99 % 420 €
od 40,00 - 49,99 % 510 €
od 50,00 - 59,99 % 600 €
od 60,00 - 69,99 % 690 €
od 70,00 - 79,99 % 780 €
od 80 % a viac 870 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020)

 2. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s priemerom tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020.

 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.

 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

 5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020. (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace)

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.
3) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

 • Nárok na príspevok vo výške 100 % nákladov na celkovú cenu práce (CCP) zamestnanca má žiadateľ, ktorý:


  Strop pomoci pre zamestnávateľov
  Odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby – max. 225 000 €
  Odvetvie rybolovu a akvakultúry – max. 270 000 €
  Iné odvetvia – max. 1,8 mil. €

  Poznámka: Ak žiadateľ nespĺňa tieto podmienky, môže naďalej žiadať o príspevok na zamestnanca vo výške 80 % CCP.

Cieľová skupina:

Zamestnanec v pracovnom pomere.

Výška príspevku:

 1. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške
  100 % CCP, najviac vo výške 1100 €.

 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

  Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
  od 20,00 - 29,99 % 330 €
  od 30,00 - 39,99 % 420 €
  od 40,00 - 49,99 % 510 €
  od 50,00 - 59,99 % 600 €
  od 60,00 - 69,99 % 690 €
  od 70,00 - 79,99 % 780 €
  od 80 % a viac 870 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020)

 2. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s priemerom tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020.

 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.

 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

 5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020. (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace)

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.
4) SZČO
a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú
príjem z podnikania

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

 2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 2. 2021.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 360 €.
5) Občania,
ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii
bez príjmu

SOS dotácia

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

Osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Výška dotácie:

Za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.