Prvá pomoc

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom

kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu

Pomoc je určená:

tabuľka Zatvorené

1) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
ilustračný graf

2) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
tabuľka Zatvorené

3) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
ilustračný graf

4) SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
Mimoriadne odmeny

Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o refundáciu nákladov na zamestnanca.
1) Zamestnávatelia,
ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť

alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

podnikateľ, ktorý musel svoju prevádzku zatvoriť

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu dvoch mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, resp. po dobu jedného mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 10. 2021.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca:

Prvá pomoc:
80 % hrubej mzdy, najviac 880 € / 1 100 € (podľa KZ)

Prvá pomoc +:
80 % celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

2) SZČO, ktorým poklesli tržby
alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 10. 2021.

UPOZORNENIE:


Odporúčame žiadateľom, ktorí nemajú povinnosť platiť sociálne odvody, resp. nečerpajú tzv. odvodové prázdniny, aby sa dobrovoľne poistili (poistení musia byť minimálne polovicu mesiaca, za ktorý o pomoc žiadajú a poistenie musí trvať). Ak sa dobrovoľne poistia, budú môcť žiadať o príspevok z opatrenia 2.

Cieľová skupina:

 • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2021 resp. od 01.10.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

 • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

 • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Kategórie Prvá pomoc Prvá pomoc +
od 20,00 - 29,99 % 180 € 270 €
od 30,00 - 39,99 %
od 40,00 - 49,99 % 300 € 450 €
od 50,00 - 59,99 %
od 60,00 - 69,99 % 420 € 630 €
od 70,00 - 79,99 %
od 80 % a viac 540 € 810 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020)

 2. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s priemerom tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020.

 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.

 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

 5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020. (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace)

 6. Porovnáva sa tržba za september 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2021, najneskôr k 1.10.2021

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.
3) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu dvoch mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, resp. po dobu jedného mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 10. 2021.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške:

Prvá pomoc: 80 % hrubej mzdy, najviac 880 €
Prvá pomoc +: 80 % celkovej ceny práce, najviac 1 100 €
4) SZČO
a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú
príjem z podnikania

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

 2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 10. 2021.
Mimoriadne
odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, ktorý v období od 1. 7. 2021 do dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku vyplatil mimoriadnu odmenu zamestnancom

 • zamestnávateľom pre účely tohto projektu sú:

  • poskytovatelia sociálnych služieb,

  • fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centrá pre deti a rodiny zriadené obcou, VÚC alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • subjekty zapojené v národnom projekte (NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II).

Oprávnené obdobie:

Podávať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je možné do 31. 12. 2021.

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci poskytovateľov sociálnych služiebvybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a subjektov, ktoré sú zapojené vo vybraných národných projektoch za obdobie druhej vlny pandémie.

 • Zamestnanci, ktorí pracovali u oprávneného zamestnávateľa v čase od 1. 10. 2020 do 14. 5. 2021 (pričom nie je podmienkou splniť celé obdobie) a ich pracovný pomer ku dňu vyplatenia odmeny trvá.

Výška príspevku:

 • Maximálna výška refundovaných nákladov je 676,-eur (vrátane odvodov) – ak bol úväzok zamestnanca vyšší ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

 • Maximálna výška refundovaných nákladov je 338,-eur (vrátane odvodov) v prípade polovičného úväzku ustanoveného týždenného pracovného času a nižšieho úväzku ako polovica týždenného pracovného času.