Prvá pomoc PLUS

zamestnávateľom,
zamestnancom
a živnostníkom

Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER
a NOVEMBER môžete zasielať
do 31. januára 2021.

Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021.

Elektronický formulár na zber dát o účastníkoch projektu za mesiace marec až jún 2020 vyplňte do 31. marca 2021.
kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu
 • Vyššia finančná pomoc pre širší okruh žiadateľov
 • O pomoc môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO so začiatkom podnikania najneskôr k 2. 9. 2020.. Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok aj na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 2. 9. 2020.
 • Pomoc pre ľudí, ktorí majú súbeh zárobkovej činnosti a pracovného pomeru: iný príjem sa odpočíta od výšky príspevku (opatrenia 2, 4A, 4B)
 • Súbežná podpora z iných ministerstiev je dovolená (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo dopravy)


Vyššia pomoc
v rámci jednotlivých opatrení:

Opatrenia č. 1 a č. 3A

Zvyšujeme pomoc z 80% hrubej mzdy na 80% celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi aj časť odvodov hradených zamestnávateľom za zamestnanca. V opatrení č. 3A sa maximálna výška pomoci zvýšila z 880 € na 1100 €.

80% hrubej mzdy -> 80% celkovej ceny práce max. 880€ -> max. 1100€

Opatrenia č. 2 a č. 3B

Pomoc v závislosti od poklesu tržieb. O 50% viac ako v predošlej „Prvej pomoci“.

+50 % €

Opatrenie č. 4

Zvyšujeme paušálny príspevok z 210 € na 315 €.

210€ -> 315€

Opatrenie č. 5

Zvyšujeme paušálny príspevok z 210 € na 300 €.

210€ -> 300€

Pomoc je určená:

tabuľka Zatvorené

1) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
ilustračný graf

2) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

3) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
ilustračný graf

4) SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

5) občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o dotáciu príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
1) Zamestnávatelia,
ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť

alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

podnikateľ, ktorý musel svoju prevádzku zatvoriť

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Cieľová skupina:

 • zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške
80 % celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100 €.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.


2) SZČO, ktorým poklesli tržby
alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 2. 9. 2020.

Cieľová skupina:

 • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

 • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

 • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb (kategórie) Príspevok
od 20,00 - 39,99 % 270 €
od 40,00 - 59,99 % 450 €
od 60,00 - 79,99 % 630 €
od 80 % a viac 810 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 10 / 2020 - predchádzajúce je 10/2019)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.


3) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Cieľová skupina:

 • zamestnanec v pracovnom pomere.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Výška príspevku:

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100,- eur.

 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

  Pokles tržieb (kategórie) Príspevok
  od 20,00 - 39,99 % 270 €
  od 40,00 - 59,99 % 450 €
  od 60,00 - 79,99 % 630 €
  od 80 % a viac 810 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 10 / 2020 - predchádzajúce je 10/2019)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.


4) SZČO
a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú
príjem z podnikania

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

 2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 €.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.


5) Občania,
ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii
bez príjmu

SOS dotácia

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

 • osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Výška dotácie:

Za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

Oprávnené obdobie:

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.