Projekt
pre SZČO

ilustrácia k projektu pre SZČO - muž s dáždnikom brániacim sa pred koronavírusom

Oprávnený žiadateľ:

  • SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 %, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov (k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý žiada o príspevok).

  • SZČO musí byť povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená nepretržite najmenej 24 mesiacov a toto poistenie jej trvá.

  • Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer/dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru/dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

  • Oprávneným žiadateľom NIE JE spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Oprávnené obdobie:

Marec 2022

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti sa bude poskytovať vo výške 60% vymeriavacieho základu, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac však v sume 810 eur.

Pokles tržieb najmenej o 40 % žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019, 2020 alebo 2021 (napr. pre vykazované obdobie 03/2022 - predchádzajúce je 03/2019, resp. 03/2020, resp. 03/2021)

  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019, 2020 alebo 2021 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019, 2020 alebo 2021) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, resp. 2020, resp. 2021.

Povinnosť poberateľa príspevku

SZČO, ktorej bol poskytnutý príspevok, má povinnosť pokračovať v samostatnej zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.


! Pozor - Žiadosť bolo možné predložiť najneskôr do 30. apríla 2022.